موقعیت فعلی:تیم فنی >> مرور کردن
Zen G Wu Huang (مهندس تحقیق و توسعه)
زمان:2022-02-14  مرور کردن:

Zen G Wu Huang (مهندس تحقیق و توسعه)


پیشینه اصلی مکانیک و برق، زمانی که در تحقیق و توسعه دستگاه خودپرداز بانکی مشغول بوده و در زمینه های مرتبط با مکانیک و الکترونیک مسلط بوده است. تحقیق و توسعه حرفه ای توابع جدید، مدل های جدید و فن آوری های جدید.