موقعیت فعلی:تیم فنی >> مرور کردن
شما در حال کشیدن UO (جوشکار ارشد) هستید
زمان:2022-02-14  مرور کردن:

شما در حال کشیدن UO (جوشکار ارشد) هستید


رهبر تیم جوشکاری B، مدیریت اعضای تیم، در جوشکاری قوس دی اکسید کربن و جوشکاری قوس آرگون مهارت دارد.