موقعیت فعلی:تیم فنی >> مرور کردن
yangyanw U (کارشناس ارشد برق)
زمان:2022-02-14  مرور کردن:

yangyanw U (کارشناس ارشد برق)


20 سال تجربه در صنعت برق، مونتاژ مدار و رفع اشکال، به ویژه در حل مشکلات دشوار و متفرقه.