موقعیت فعلی:تیم فنی >> مرور کردن
F U Lin Li (تکنسین ارشد تبرید)
زمان:2022-02-14  مرور کردن:

F U Lin Li (تکنسین ارشد تبرید)


او با بیش از 20 سال تجربه در صنعت تبرید، دارای تجربه عملی و سطح نظری غنی، قابلیت تشخیص و تجزیه و تحلیل دقیق است و می تواند به سرعت مشکلات مختلف را حل کند.